Regulamin sklepu internetowego
www.browhennapolska.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady sprzedaży w formie wysyłkowej produktów kosmetycznych oraz akcesoriów do farbowania, stylizacji i pielęgnacji brwi oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej działającej pod domeną www.browhennapolska.pl.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających ze sklepu, z tym zastrzeżeniem, że część X Regulaminu skierowana jest wyłącznie do konsumentów oraz do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Witryna internetowa, w tym sklep internetowy, prowadzony jest przez spółkę BROW HENNA POLSKA z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 49/1 zarejestrowaną
  w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000933755,
  NIP: 9542833250, REGON: 5204999880000, właściwy sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości 5 000 zł.
 4. Wszelką korespondencję związaną z działalnością sklepu internetowego należy kierować na następujący adres: ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 49/1, Katowice (40-384) lub na adres elektroniczny: [email protected]. Numerem kontaktowym sklepu internetowego jest: +48 570 836 535.
 5. BROW HENNA POLSKA sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych klientów
  i użytkowników witryny i sklepu internetowego www.browhennapolska.pl w granicach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Dane osobowe klientów i użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz inne stosowne przepisy prawa w tym zakresie.
 6. Zmiana Regulaminu w zakresie usług bezterminowych o charakterze ciągłym, może nastąpić
  z ważnych przyczyn takich jak:
 7. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących lub mających wejść w życie przepisów prawnych,
 8. konieczność zmiany zakresu lub świadczenia Usług lub sprzedaży Towarów, w tym ich wycofanie przez Sklep, w tym także funkcjonalności strony internetowej www.browhennapolska.pl,
 9. konieczność dostosowania Regulaminu do zmiany przedmiotu działalności Sklepu.
 10. Informacja o zmianie Regulaminu, o której mowa w ust. 6, zostanie, nie później niż na 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, zamieszczona na stronie internetowej www.browhennapolska.pl oraz wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta z informacją o dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu wraz z podaniem nowej treści Regulaminu. W razie, gdy Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu uprawniony jest do rezygnacji z dalszego korzystania z usług i wypowiedzenia zawartej ze Sklepem umowy w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 11. Zmiana Regulaminu w zakresie umów sprzedaży oraz innych umów, które nie mają charakteru ciągłego, może nastąpić w każdym czasie, przy czym do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku
II. DEFINICJE

Regulamin nadaje poniżej wymienionym wyrażeniom w nim występującym, następujące znaczenia:

 1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą i/lub korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi, w tym elektronicznej oferowanej w ramach Sklepu;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnym hasłem i loginem ustalonym przez Klienta, zawierająca dane o Kliencie oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach, danych adresowych oraz płatniczych;
 4. Kupujący – Klient, którym złożył zamówienie na produkt zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 5. Polityka Prywatności  -dokument określający zasady przetwarzania danych osobowychklientów
   i użytkowników witryny i sklepu internetowego www.browhennapolska.pl oraz plików cookies;
 6. Przedsiębiorca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która posiada dla tej osoby charakter zawodowy;
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG; Ilekroć mowa jest w Regulaminie o Konsumencie oznacza to także Przedsiębiorcę na  prawach konsumenta;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego działającego pod domeną www.browhennapolska.pl;
 9. Sklep – witryna oraz sklep internetowy działający pod domeną: www.browhennapolska.pl
 10. Sprzedawca – BROW HENNA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Katowicach;
 11. Sprzedaż konsumencka – umowa, w tym zawierana na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, zobowiązująca do przeniesienia własności Towaru lub o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a  Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Szczegółowe postanowienia dotyczące sprzedaży konsumenckiej zawiera Rozdział X Regulaminu;
 12. Towar – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży bądź zamówienia za pośrednictwem Sklepu;
 13. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 14. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest przeniesienie własności Towaru/dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej/ świadczenie usługi lub inne świadczenie, którego przedmiotem są Towary i Usługi oferowane w Sklepie;
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 16. Usługa – świadczenia wykonywane przez Sprzedawcę na rzecz Klientów;
 17. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 18. Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta (usługobiorcy), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
 19. Użytkownik – osoba korzystająca z witryny i sklepu internetowego www.browhennapolska.pl
  z chwilą wejścia na stronę internetową;
 20. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, wyrażające wolę zawarcia umowy,
  w którym Kupujący precyzuje ilość i rodzaj zamawianych produktów oraz warunki jego dostarczenia oraz zapłaty.
III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu oraz usług elektronicznych udostępnianych za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Formularz „Newsletter”:
   1. usługa dostępna jest w zakładce „Newsletter” oraz w formularzu składania zamówienia,
   2. korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu imienia, prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz zaznaczeniu obligatoryjnych checkboxów,
   3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili kliknięcia przycisku „Wyślij” oraz potwierdzenia zapisu do Newslettera poprzez wiadomość mailową przesłaną przez BrowXennaPolska na wskazany adres e-mail i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji z subskrypcji,
   4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usługi poprzez kliknięcie linku
    z rezygnacją znajdującego się w każdej wiadomości newsletterowej „Wypisz mnie
    z newslettera”,
   5. Newsletter przesyłany jest wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji Newslettera;
  2. Formularz „Dodaj opinię”:
   1. usługa dostępna jest w ofercie danego Towaru i polega na wystawieniu opinii co do Towaru z tej oferty (pisemnej oraz poprzez zaznaczenie gwiazdek w skali od 1 do 5),
   2. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od jego uzupełniania lub w momencie dodania opinii,
   3. Sklep nie weryfikuje dodawanych opinii;
  3. Formularz kontaktowy:
   1. usługa dostępna jest w zakładce „Kontakt” znajdującej się w dolnym panelu strony internetowej,
   2. korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu: imienia, nazwiska, adresu e-mail, tematu wiadomości oraz jej treści a następnie zaznaczeniu checkboxa o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych i kliknięciu przycisku „Wyślij”,
   3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od jego uzupełniania lub w momencie udzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę;
  4. Formularz ofertowo-kontaktowy „Ambasadorki BrowXenna® Polska”:
   1. usługa dostępna jest bezpośrednio w dolnym panelu witryny internetowej Sklepu www.browhennapolska.pl pod bannerem „AMBASADORKI Wyjątkowy Program dla ambitnych” i kliknięciu przycisku „Kliknij tutaj” a polega na wypełnieniu formularza celem wysłania aplikacji do programu Ambasadorek BrowXenna® Polska,
   2. skorzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz miejsca wykonywanej działalności oraz NIP (w przypadku jego posiadania), wpisania odbytych szkoleń oraz doświadczenia, kilku zdań o sobie oraz opcjonalnie – po wklejeniu linków do swoich profili na mediach społecznościowych Facebook, Instagram, TikTok w puste pola lub dodając link do konkretnych zdjęć dokumentujących posiadane umiejętności, a następnie kliknięciu oświadczenia
    o zapoznaniu się z Regulaminem programu Ambasadorka BrowXennaPolska,
   3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od jego uzupełniania lub w momencie udzielenie odpowiedzi przez
    Brow Henna Polska sp. z o.o.;
  5. Formularz rejestracyjny:
   1. Usługa dostępna jest w zakładce „Zaloguj” pod linkiem „Załóż” na witrynie internetowej Sklepu www.browhennapolska.pl i polega na założeniu Konta w Sklepie,
   2. skorzystanie z Usługi jest możliwe po wpisaniu nazwy użytkownika oraz adresu e-mail
    i kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”,
   3. potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane na podany adres e-mail. Aby ustawić hasło do Konta, należy przejść na stronę podlinkowaną w wiadomości e-mail przesłanej przez adres: [email protected] oraz ustalić hasło,
   4. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania Formularza rejestracji i ulega rozwiązaniu z chwilą skutecznego założenia Konta;
  6. Formularz „Konto”:
   1. Usługa dostępna jest w zakładce „Zaloguj” poprzez wypełnienie formularza logowania poprzez wpisanie adresu e-mail, podanego podczas rejestracji Konta lub nazwy użytkownika oraz ustalonego hasła,
   2. w ramach Usługi Klient ma dostęp do swoich danych, złożonych zamówień, zapisanych adresów oraz form płatności, plików oraz do możliwości zmiany hasła,
   3. Konto jest niezbywalne,
   4. Usługa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta,
   5. Usunięcie konta jest możliwe w ciągu 14 dni po przesłaniu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy żądania usunięcia Konta,
   6. W przypadku nabycia dostępu do usługi cyfrowej (webinaru) – p. Rozdział XI ust. 12 Regulaminu;
  7. Formularz „Koszyk” wraz z Formularzem „Zamówienie”:
   1. usługa „Koszyk” dostępna jest poprzez kliknięcie w karcie oferty danego Towaru przycisku „Dodaj do koszyka” a następnie przejście do zakładki „Koszyk” w górnym prawym rogu witryny internetowej Sklepu i kliknięciu przycisku „Zobacz koszyk”,
   2. Koszyk zawiera wybrane przez Klienta Towary, które zamierza nabyć w Sklepie wraz
    z podaniem ich cen, możliwością wprowadzenia kodu promocyjnego oraz wyboru sposobu dostawy i płatności,
   3. Usługa Formularz „Zamówienie” dostępna jest po kliknięciu przycisku koszyka w prawym górnym rogu a następnie przycisku „Zamówienie”
   4. skorzystanie z Usługi możliwe jest po wypełnieniu formularza, dokonaniu wyboru sposobu dostawy, metody płatności, kliknięciu przycisku o zapoznaniu się z Regulaminem oraz złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, co wiąże się z finalizacją  zakupu i pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
   5. korzystanie z usługi możliwe jest zarówno w ramach zalogowania się na Konto poprzez wypełnienie formularza logowania jak i  bez konieczności zalogowania się/rejestracji,
   6. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili dodawania Towaru do koszyka/ przystąpienia do wypełniania formularza i ulega rozwiązaniu z chwilą kliknięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia albo w chwili odstąpienia od wypełniania Formularza,
   7. po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające Regulamin wraz z załącznikami;
 3. Korzystanie z Usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Sklepu jest nieodpłatne.
 4. W celu korzystania z Usług elektronicznych udostępnionych w ramach Sklepu system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. urządzenie końcowe Klienta posiada dostęp do sieci Internet;
  2. Klient ma dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge) obsługująca pliki cookies;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości przechowywania plików cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług świadczonych drogą elektroniczną (dotyczy wyłącznie kwestii technicznych, jak np. niedziałanie Konta czy formularzy):
  1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi elektronicznej przez Sprzedawcę, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem,
  2. reklamacje związane z udostępnianiem Usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego lub inne dotyczące działania Sklepu Klient może składać np. pocztą tradycyjną na adres:
   ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 49/1, Katowice (40-384) lub na adres elektroniczny: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym zalecane jest wskazanie przez Klienta okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (np. daty wystąpienia i rodzaju wady), określenie żądania Klienta, danych kontaktowych osoby zgłaszającej reklamację,
  3. Sklep zajmuje stanowisko co do zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania,
  4. Klient korzystający z usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. usługa Konta) może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi bez podania przyczyny, przy czym realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie,
  5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu,
  6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia na Towary lub Usługi oferowane w Sklepie można składać drogą elektroniczną za pomocą Formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia nie jest wymagana rejestracja ani zalogowanie się w Sklepie.
 3. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia składanego drogą elektroniczną jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia zgodnie z pkt III ust. 2 pkt 4 Regulaminu. Zgodnie z Regulaminem:
  1. zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w chwili kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”,
  2. W przypadku nieotrzymania zapłaty za zamówienie przez Sklep, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku,
   a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, jego pełną akceptacją oraz z akceptacją zobowiązania do zapłaty wynikającego ze złożonego zamówienia, w szczególności jego wysokości i terminu zapłaty.
 5. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż Produktów jest faktura VAT lub rachunek.
 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające Regulamin wraz z załącznikami.
V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Termin wysyłki wynika z wybranego sposobu zapłaty, sposobu dostawy oraz godziny złożenia zamówienia. Zamówienia:
  • złożone do godziny 14:00 opłacone w sposób wskazany w pkt VII ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 Regulaminu i wysyłane za pośrednictwem firmy InPost (pkt VIII ust. 3 pkt 1-4 Regulaminu) – są wysyłane w dniu złożenia zamówienia, a złożone po godzinie 14:00 kolejnego dnia roboczego,
  • złożone do godziny 12:00 opłacone w sposób wskazany w pkt VII ust. 1 pkt 1, 2, 3
   i 5 Regulaminu i wysyłane za pośrednictwem firmy DHL (pkt VIII ust. 3 pkt 5-7 Regulaminu) – są wysyłane w dniu złożenia zamówienia a złożone po godzinie 12:00 kolejnego dnia roboczego,
  • opłacone przelewem bankowym z pominięciem bramki płatniczej (pkt VII ust. 1 pkt 4 Regulaminu) wysyłane są w dniu zaksięgowania na koncie Sprzedawcy wpłaty należności.
 2. Zamówienia złożone i nieopłacone w terminie 72h od złożenia zamówienia zostają anulowane.
 3. Sklep przesyła na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia informacje o postępach
  w realizacji zamówienia. Ponadto po zalogowaniu do Konta kupujący posiada  dostęp do wszelkich informacji o bieżących oraz już zrealizowanych zamówieniach tj. statusie realizacji, zawartości i podanych adresach.
VI. CENY PRODUKTÓW
 1. Cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Zmiana ceny produktu po złożeniu zamówienia nie ma wpływu na wysokość zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności Towarów znajdujących się
  w Sklepie, z zastrzeżeniem ust. 1.
 3. Ceny produktów w Sklepie wyrażone w złotych polskich (PLN) są cenami brutto.
 4. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.          
 5. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Ceny nie obejmują kosztów związanych z wysyłką zamówionych Towarów. Koszt wysyłki zostanie doliczony do wartości Zamówienia w zależności od wybranego sposobu wysyłki lub odbioru Towaru.
VII. PŁATNOŚĆ
 1. Sposób płatności jest wybierany przez Zamawiającego. Sprzedawca informuje, iż dopuszczalne są następujące metody płatności zamówień:
  1. szybkim przelewem Paynow,
  2. BLIKIEM,
  3. PayPal lub kartą kredytową,
  4. przelewem bankowym na numer rachunku podany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia (należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności),
  5. za pobraniem.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie własność Towaru do momentu uiszczenia przez Klienta ceny.
VIII. FORMY DOSTAWY
 1. Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz na terenie: Austrii, Belgi, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Czech, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch i Litwy oraz Wielkiej Brytanii.
 2. Koszt wysyłki Towarów uzależniony jest od sposobu dostawy wskazanego przez Klienta oraz kraju dostawy. Koszty dostawy każdorazowo są wskazywane w procesie składania Zamówienia.
 3. Dostępne w Sklepie formy dostawy Towaru na terenie Polski to:
  1. InPost Paczkomat – koszt: 12,00 zł,
  2. InPost Paczkomat pobranie – koszt 14,00 zł,
  3. InPost Kurier – koszt 14,00 zł,
  4. InPost Kurier pobranie – koszt 16,00 zł,
  5. DHL Kurier – koszt 18,00 zł,
  6. DHL Kurier pobranie – koszt 22,00 zł,
  7. DHL POP – punkt odbioru – koszt 12,00 zł,
  8. Odbiór osobisty pod adresem ul. Ks. Biskupa Herberta Bednorza 49/1, 40-384 Katowice – bezpłatnie.
 4. Dostępne w Sklepie formy dostawy Towaru na terenie innych krajów niż Polska – wymienionych
  w ust. 1 wskazywane są każdorazowo  przy wypełnianiu formularza zamówienia po wyborze kraju dostawy.
 5. Wysyłka Towarów odbywa się w sposób i na adres wskazany przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia lub na adres podany przez Zamawiającego podczas składania zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną.
 6. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej.
  W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Kupujący zobowiązany jest do zweryfikowania zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody na druku firmy kurierskiej i skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą. Uszkodzenia towaru niedające się z zewnątrz zauważyć, Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy oraz firmie kurierskiej w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru, a ponadto Kupujący zobowiązany jest do zażądania od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki.
 7. Odebranie przesyłki bez sprawdzenia i zgłoszenia wad powoduje utratę roszczeń z tytułu odszkodowania za ewentualne szkody związane z przewozem towarów. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenia towaru niedające się z zewnątrz zauważyć, o których mowa
  w ust. 4, w razie nieuwzględnienia przez firmę kurierską złożonej reklamacji. Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.
 8. W przypadku odbioru osobistego, Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego mailowego lub telefonicznego ustalenia ze Sprzedawcą terminu odbioru Towaru. W razie braku odbioru Towaru w ustalonym terminie, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towaru przez Kupującego.
IX. RĘKOJMIA
 1. Kupujący zobowiązany jest zbadać Towar a w przypadku stwierdzenia wady Towaru, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep w terminie 14 dni licząc od daty ujawnienia się wady pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej lub mailowej na następujący adres: ul. Ks. Biskupa Herberta Bednorza 49/1 ,(40-384 Katowice) lub na adres elektroniczny: [email protected]
  Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.
 2. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest faktura VAT. W przypadku sprzedaży konsumenckiej dokumentem uprawniającym do skorzystania z rękojmi z tytułu sprzedaży, jest jakikolwiek dowód zakupu określonego towaru przez Zamawiającego
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z instrukcją używanie, z zastrzeżeniem
  art. 5561 § 3 Kodeksu cywilnego.
 5. Uprawnienia konsumenta wynikające z rękojmi uregulowane zostały w części X Regulaminu.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy do siedziby Sklepu na koszt Sklepu. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący zobowiązany jest udostępnić Towar Sklepowi  w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 7. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli została ona udzielona przez producenta albo Sklep nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z rękojmi.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści i zyski wskutek wystąpienia wady lub usterki sprzedanego urządzenia w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania w stosunku do konsumentów.
X. SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
 1. Postanowienia niniejszej części Regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych pomiędzy Sklepem, a Konsumentami oraz pomiędzy Sklepem a Przedsiębiorcą Indywidualnym.
 2. Sprzedawca oświadcza, że w pełni realizuje swoje obowiązki wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, nawet jeżeli nie zostały wprost wyrażone w treści Regulaminu.
 3. W sytuacji rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej części Regulaminu, a treścią pozostałych części, znajdują zastosowanie postanowienia niniejszej części Regulaminu.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ (RĘKOJMIA)

 1. W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawienia określone
  w Rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W razie niezgodności Towaru z umową, Konsument może żądać naprawy Towaru lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu, Sklep może:
  1. wymienić Towar, gdy Konsument żądał naprawy lub
  2. naprawić Towar, gdy Konsument żądał wymiany.
 3. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, Sklep  może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, a Konsument może zgłosić żądanie wskazane w ust. 7. Dla oceny ‘nadmierności kosztów’ bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
 4. W razie stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, Konsument może żądać obniżenia ceny albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
  1. Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 5;
  2. Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z umową,
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep  próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 5 powyżej;
  5. z oświadczenia Sklepu  lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej lub mailowej na następujący adres: ul. Ks. Biskupa Herberta Bednorza 49/1 (40-384 Katowice) lub na adres elektroniczny: [email protected].
 6. Sklep odpowiada wobec Konsumenta za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Sklep zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i przekazać Konsumentowi odpowiedź na reklamację w formie dokumentu załączonego do wiadomości e-mail albo na papierze.
 7. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenia dla Konsumenta i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
 8. Sklep ma obowiązek odebrania od Konsumenta Towaru objętego reklamacją na własny koszt.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument, z zastrzeżeniem ust. 23 oraz pkt XI ust. 4 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 14.
 2. Konsument:
  1. w związku z odstąpieniem od umowy ponosi koszty bezpośredniego zwrotu Towaru do Sklepu,
  2. ma obowiązek zapłaty poniesionych przez Sklep uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), jeżeli Konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Do zachowania terminu na wykonanie prawa na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy lub adres elektroniczny podane w części
  I Regulaminu, przed jego upływem.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. Sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowa jest uważana za nigdy niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy. Zwrotu należy dokonać przesyłką pocztową, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi wyraźną zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym dodatkowym kosztem.
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu i zostaje Konsumentowi przesłany w formie dokumentu załączonego do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia.
BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
  7. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i platforma ODR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez Sklep poprzez formularze zamówień lub podane podczas składania zamówienia drogą telefoniczną są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sklep. Dane kontaktowe administratora danych są podane w części I.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik/Kupujący/Klient lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyższej sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego/Klienta w celach marketingowych są przetwarzane
  w oparciu o  zgodę Użytkownika/Kupującego/Klienta, udzieloną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w serwisie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyższej sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej sklepu.
 6. Sklep zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych adekwatnych do celu ich przetwarzania oraz do ich przechowywania przez okres nie dłuższy niż to jest niezbędne do realizacji zamówienia.
 7. Klientowi/Kupującemu/Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych zgromadzonych przez Sklep, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
 8. Sklep zobowiązany jest do:
  1. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO,
  2. opracowania i aktualizacji dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych;
  3. zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawyo ochronie danych osobowych oraz z dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych obowiązującą w sklepie.
 9. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Zamawiającym.
 10. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z umowy, będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedawcy. Zdanie poprzednie nie znajduje zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
XII FORMULARZE
 1. FORMULARZE REKLAMACYJNE –
 2. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – Załącznik nr 5
 3. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – Załącznik nr 6